برگه شکواییه به دادسرای انقلاب عمومی

فرم شکواییه، برگه ای است که فرد شاکی، می تواند شکایت خود را در خصوص جرم اتفاق افتاده، با دانلود نمونه فرم انواع شکایت کیفری و با کمک از نمونه شکواییه های موجود، در آن ثبت کند. پس از پر کردن فرم شکواییه که نمونه فرم های آن، در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موجود است، شکایت فرد، از طریق همین دفاتر، ثبت و جهت رسیدگی های بعدی، به داسرا یا دادگاه ارسال می شود.